کسی شماره زینبو نداره بدم من زنگ بزنم ازش بپرسم ببینم الانم میشه رفت یا نه😑