جمعه را باید کمی لم داد و آرامش گرفت
بی خیالِ هر چه ما را مبتلا تر می کند ...