توالت بودم بابام در زد منم سرفه کردم که بفهمه کسی تو توالته، درو از اونور قفل کرد الانم از زیر در داره گاز آمونیاک میده تو