صبح
لب هاي ست
هر بار كه مي بوسي ام
پروانه اي
در باغ دلم
از خواب مي پرد...