بارون که میاد دیگه ماسک نمیزنید
مثلا حس میکنید کرونا وقتی داره میاد سمتتون یه قطره بارون میخوره تو سرش و باعث میشه تعادلشو از دست بده بخوره زمین ؟