‏بابام میگه دست بزن ببین تب دارم؟ دست زدم شروع کرد به رقصیدن

و این خودش یعنی تب 😂😂