چه می‌مانَد از زندگی؟
اگر که کم شود از دست‌هایم
لذت در آغوش کشیدنت..