کی بود میگفت تو مترو سرفه کنی همه فرار میکنن؟هرچی سرفه کردم دیدم هیشکی ب کتفشم نیست مجبور شدم عطسه کنم تو صورت یکی که البته اونم در حالی که صورت خیس شده ش رو پاک میکرد گفت بمیرمم از اینجا بلند نمیشم 😂