یه نفر ناراحتت میکنه،
کُلِ دنیا نمیتونن خوشحالت کنن emoji
اسمش عشقِ ..!