شمع من
باش و بمان ! نور ز تو، اشک ز من
جان فشان تو منم ، در بر پروانه مرو !