🔸نكاتى درباره ويروس كرونا (قسمت دوم)
استفاده از ماسك
استفاده از ماسک های تتفسی در برخورد با فردی که علائم تنفسی دارد توصیه مي شود. نکته مهم در مورد ماسک ها این هست که به محض مرطوب شدن با بازدم، اثر بخشی خود را از دست میدهند و حتی به علت رطوبت ایجاد شده، میزان رشد ویروس و انتقال آن را افزایش می دهند.

🔸بهترین زمان تعویض ماسک ها حدود ۲ ساعت می باشد.
توصيه مىشود فقط در برخورد با فردى كه علائم تتفسی دارد و سرفه و عطسه میکند،ماسک زده شود و در سایر موارد نیازی به ماسک های تنفسی نیست، زیرا انتقال ویروس از طریق قطرات تنفسی هست و از طریق هوا نمی باشد.