مسئولین امروز: نیازی به قرنطینه کردن شهر قم نیست

مسئولین فردا: ما همون اول کار گفتیم قم باید قرنطینه بشه ولی "اینا" نذاشتن

(اینا=اسرار ازل را نه تو دانی و نه من)