من از کجا
سر راه تو آمدم، ناگاه
چه کرد با دل من
آن نگاه شیرین، آه
مُدام پیش نگاهی
مُدام پیش نگاه