برای من
که به ابدیت ایمان ندارم
برای یک هفته،
برای چند روز،
برای یک ساعت،
دوستم بدار