چو قناری به قفس؟
یا چو پرستو به سفر؟
من چو کبوتر نه رهایم نه اسیر ...