یڪ روز بیا
و تا ابد بمان!
ڪسی چه می داند ؟
شاید "ابد" همان چند دقیقه ای باشد،
ڪه در آغوش تو می گذرد...