هرچه بیشتر فکر میکنم
کمتربه یاد می‌آورم خودم را
پیش ازعاشقت بودن
الان دقیقاکیستم
ته‌مانده‌ای ازخودم
یاتمام تو