برای ما که کسی
شعر نخواهد گفت
خوشا به حال تویی
که مخاطب شعری...