‏براى زيبا زندگی نكردن
‏كوتاهى عمر را بهانه نكن
‏عمر كوتاه نيست
‏ما کوتاهی میکنیم !!