یکی از بچه‌ها باباش ۵ درصد جانبازی داشت
گفتم چرا بابات ۵ درصد جانبازی داره؟

میگفت بابام تو جبهه خورده زمین emoji)))