دوست داشتن مرد میخواهد،
و اینگونه شد که خداوند
کار عشق را
به زنها محول کرد...