‏در آرایشگاه مردانه چه میگذرد:

_کوتاهیش خوبه؟
+آره داداش مرسی
_( چندین قیچی دیگر میزند)