‏به بابام میگم به نظرت از اینجا زن بگیرم برم ایتالیا یا برم اونجا زن بگیرم بیارم ایران ؟

گفت " ببین اینا اصلا مهم نیست فقط به من بگو کی میری ؟ " و پاشد رفت خوابید