دلم بهانه‌گیر شده زندگی می‌خواهد
عشق می‌خواهد سفر می‌خواهد
هوای تازه می‌خواهد
قشنگی می‌خواهد ،
نه هیچکدام از اینها را
نمی‌خواهد...
دلم را می‌خواهد...