سه گروه نمیتونن به زندگی خودشون برگردن
_اونایی که از جنگ برگشتن
_اونایی که عشق رُ تجربه کردن
_اونایی که خواستگاری دختری رفتن که قبلا از داروخانه پدرش کاندوم خریدن