‏يه بخشي هم تو تنظيمات GTA بود كه آهنگايي كه خودت ميريختي تو اون فولدر، برات از راديوى ماشينا پخش ميشد.
من مداحی گوش ميدادم آدم زير ميكردم 😂