همیشه فکر میکردم چیزی بدتر از صدای ضبط شدم وجود نداره
تا اینکه فیلم رقصیدنم توی عروسی داداشمو دیدم 😑😂