‏بابابزرگم واسه همه یبار فوت کرد
واسه من ترمی ۳-۴ بار emoji)