‏یه معلم دینی داشتیم تو دبیرستان
میگفت اگه یه مرد تو خیابون صداتون کرد نگید بله! بگید هان
شاید همون لحظه داشته صیغه میخونده!
این اولین بار بود که معنی پشمام ریخت رو حس کردم