من روزی به مشکل بابام با خودم پی بردم که رفتم مدرسه برگشتم به مامانم گفت

نگفتم بیا خونه رو عوض کنیم
این که برگشت ://