‏افسر جلوموگرفت گفت چراخیابون یه طرفه اومدی، گفتم ماهی ها وقتی بالغ میشوند که بر خلاف مسیر آب شنا کنند،

گفت زیبا بود ولی الان تو دهن کوسه ای گه نخور‌ ://