داشتم با تلْ‌گرام گفتن های بابام کنار میومدم،که امروز خیلی جدی اومده میگه چرا واس‌تاپم بالا نمیاد. |||||: