میخواستم برم مشاوره خانواده جلسه ای 100 تومن , بابام میگه جلسه ای 50 تومن بده بخودم بهت گیر نمیدم !!!

بابا ها اینجورین !!!
ساده و بی ریا 😂😂