رفتم موهای زائد بدنمو لیزر کنم دکتر وقتی پشمامو دید رفت با مشعل ایزوگام اومد

گفتم دکتر این چیه

گفت این پشمارو فقط با این میشه سوزوند 😂