بامت بلند باد که دلتنگیت مرا
از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است