با خواهرشوهرم دعوام شد، شمارشو تو روزنامه به عنوان خدمتکار آگهی کردم یه ساله هنوز دارن بهش زنگ میزنن

واسه من شاخ میشی کثافط 😂