بی توجهی وقتی از روی عمد باشه
خودش ی توجه به حساب میاد