عاشق شده ام بر تو
تدبیر چه فرمایی ؟

از راه صلاح آیم ...
یا از ره رسوایی ؟