من از دوست داشتن هاي گاه و بيگاه بيزارم!از آدم هايي كه زمان بيكاري و بي كسي رگِ دوست داشتنشان باد ميكند و يادت مي افتند.دوست داشتن كه حد وسط ندارد...گاه و بيگاه ندارد...آدمي كه دوستت دارد تمام قد پاي احساسش ميماند و گاهش بيگاه نميشود و فقط بي قيد و شرط دوستت دارد!