احسان هنری نیست به امیدِ تلافی
نیکی به کسی کن که به کارِ تو نیاید