تو آمدى و چنان نرم مرا چيدى
كه رفتار نسيم را در دست تو حس كردم...