🌸🍃 از درآمد
وثروت دیگران خوشحال شوید
تا ثروت را جذب کنید👌

🌸🍃از شادی
ونشاط دیگران خوشحال شوید
تا شادی را جذب کنید👌

این یک قانون در کائنات است
خوبى و خوشحالى را براى همه بخواهيد
تا خودتان هم خوشحال باشيد😘