‏با دوس دخترتون زیر بارون قدم میزنید؟ من بعد دو سال ی بار بادوس دخترم رفتم زیر بارون ارایشش پاک شد فهمیدم بابامه میخواسته ببینه چقد به احساسات پایبندم