عینِ پروانه به دورِ شمع چشمات همه شب ، بال زدم emoji