تو را می جویم فـراتر از انتظار
فـراتر از خودِ خویشتنـم
و آنچنان دوسـتت دارم
که نمی دانم کدامیک از ما غایب است....