با هم ساکت ماندیم.
سکوت دو نفره،
آدم‌ها را خیلی به هم نزدیک می‌کند.