- ما تبعید شدیم نه؟
* ...
- آره زیبا، تبعید شدیم
- من هر نفس به انتظار ، تو هر زمان به تماشا
* ...
- تو میدونی چرا تموم نمیشه این حکم؟
* ...

***دلکده***