هــرروز....
عــاشقانه تــر مینویسم ؛
تاهمه تب کننـد درحســرت داشتن
معشوقـه ای شبیه «تـــو»....!!!♥️