بهترین شناگ‍ّرم که باشی
یک شب
تو رویایٍ یک نفر غرق میشی