و من گاهی
نه صورتت
نه چشمانت
که دلم میخواهد
صدایت را ببینم................